زمانی که درب اتوماتیک شیشه ای را روشن می کنیم درب به صورت آرام شروع به باز و بسته شدن می کند. کنترل باکس با این کار توسط ان کدر محاسبه می کند که درب شیشه ای اتوماتیک چه اندازه باز و چه اندازه بسته شود. بر روی تسمه برآمدگی هایی وجود دارد که به آن دندانه تایم می گویند.
این دندانه ها رابطه مستقیم با سوراخهای موجود روی ان کدر دارد. ، به این صورت که کنترل باکس تعداد دندانه های تایم را موقع باز و بسته شدن اولیه دستگاه که اصطلاحاً set یا learn نامیده می شود را شمارش می کند و این تعداد تایم را بر روی یک E2EPROM ذخیره می کند .

بعد از انجام عملیات learn هربار که درب اتوماتیک شیشه ای باز و بسته می شود از این عدد ذخیره شده استفاده می کند.