تعمیرات انواع راهبند  (تعمیر برد-موتور -گیریبکس-تعویض برد فرمان جدید برای تمام برندها)                                   تعمیر راهبند 111

راهبند های اتوماتیک:
 راهبند ها بر اساس نوع کاربرد، اشکال و نامهای مختلف دارند
- راهبندهای بازویی یا همان بوم دار.
- راهبندهای  الکترو موتور دار 24 ئلت یا 220 ئلت.
- راهبندهای هیدرولیک - حرکت به وسیله چک هیدورولیک  و فشار روغن
راهبند های ضد تروریستی:
در انتخاب هر کدام یک از راهبردهای نامبرده به نکات زیر باید توجه کامل.
1- میزان تردد در هر ساعت از شبانه روز
2-  سرعت باز شدن و بسته شدن راه بند
3-  میزان تردد در ساعت پیک کاری
4- محدودیت ارتفاع
5- بودجه اختصاص یافته جهت اجرای پروژه
6- تفکیک مسیر عابر و وسایل نقلیه
7- ایمنی .

تجهیزات مورد استفاده در راه بندها:

 تجهیزاتی که در سیستم راه بند بازویی مورد استفاده قرار می گیرد، به صورت زیر می باشد :

- این قسمت شامل محفظه ای از ورق فولادی است که تجهیزات مکانیک و برق دستگاه در آن قرار دارد.

- بازوی راه بند از پروفایل آلمینیومی :

 برای سبک بودن و همچنین ایجاد خسارت کمتر در صورت برخورد احتمالی بازو با خودرو ، جنس بازو را معمولا از پروفایل آلمینومی انتخاب می کنند و نیز از لاستیک ضربه گیر در سراسر لبه پایین بازو استفاده می شود. ممکن است برای دید در شب و زیبایی از نشانگرهای نوری در لبه بالایی بازو نیز استفاده شود .

- چراغ چشمک زن:

 این چراغ در مواقع حرکت بازو و روشن و خاموش میشود. محل نصب آن معمولا روی بدنه اصلی  دستگاه راه بند می باشد.

- ریموت کنترل برای کنترل از راه دور

- شسشی های استپ و استارت برای کنترل از اتاق نگهبانی .

ﺭﺍﻫﺒﻨﺪﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ :

ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﻠﻪ ﺍﯼ،ﺳﺘﻮﻧﯽ، ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺩﺭﻣﺪﻝ ﻣﯿﻠﻪ ﺍﯼ۸ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺽ  ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻟﻬﺎﯼ ﺳﺘﻮﻧﯽ۷۰ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ   ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻣﺪﻟﻬﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ۲۰۰ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ  ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمهﺍﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻫﯿﺪﺭﻭﻟﯿﮏ ﻭﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺭﯾﻤﻮﺕ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭﮐﻠﯿﺪ ﺩﺳﺘﯽ

ﮔﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﻔﺮﺭﻭ :

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺩﺭﺍﻣﺎﮐﻦ ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ،ﻣﺘﺮﻭ ﻭﻏﯿﺮﻩ ﺍﻣﮏﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ تمام ﻗﺪ،ﻧﯿﻢ ﻗﺪ،ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ،ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ،ﺑﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ فوق ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻡ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻗﻮﯼ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺯﺍﺳﺘﯿﻞ ﻭ ﯾﺎ ﻭﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﺎﺭﻧﮓ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮏ دلخواه