تعمیرات انواع راهبند  (تعمیر برد-موتور -گیریبکس-تعویض برد فرمان جدید برای تمام برندها)                                   تعمیر راهبند 111

راهبند های اتوماتیک:
 راهبند ها بر اساس نوع کاربرد، اشکال و نامهای مختلف دارند
- راهبندهای بازویی یا همان بوم دار.
- راهبندهای  الکترو موتور دار 24 ئلت یا 220 ئلت.
- راهبندهای هیدرولیک - حرکت به وسیله چک هیدورولیک  و فشار روغن
راهبند های ضد تروریستی:
در انتخاب هر کدام یک از راهبردهای نامبرده به نکات زیر باید توجه کامل.
1- میزان تردد در هر ساعت از شبانه روز
2-  سرعت باز شدن و بسته شدن راه بند
3-  میزان تردد در ساعت پیک کاری
4- محدودیت ارتفاع
5- بودجه اختصاص یافته جهت اجرای پروژه
6- تفکیک مسیر عابر و وسایل نقلیه
7- ایمنی .